Jdi na obsah Jdi na menu
 


Duchovní zdraví

Zdraví je komplexní, tělesné a duchovní a úzce spolu souvisí. Duchovní zdraví je důležitější. Jaký vliv má duchovní zdraví na stárnutí? Co, když je  "Ve zdravém duchu zdravé tělo"? 

Zdraví má dvě složky: tělesnou a duchovní

Následující alarmující informace jsou určeny zejména upřímně věřícím lidem. Nepocházejí z filosofií, ani náboženských tradic. Jsou převzaté výhradně z nejstarší a nejpřekládanější knihy na světě, ze Stvořitelova Dopisu lidstvu, ve kterém najdeme jeho nádherný původní plán s člověkem a popis smyslu lidského života. Stvořitel je nepředstavitelně inteligentní láskyplná bytost. Ve své lásce se proto rozhodl, že svou vesmírnou neviditelnou nehmotnou duchovní rodinu rozšíří o dalšího člena o hmotného člověka. Tak se objevila planeta Země vhodná k obydlení a na ní člověk tak dokonalý, aby mohl žit věčně a nemusel nikdy zemřít. Věčný život bez umírání by měl smysl,pokud by veškeré lidské jednání bylo motivováno nesobeckou láskou ke Stvořiteli, i k ostatním lidem. Jako důkaz toho, že lásku nelze nařídit, ani zakázat, protože musí vycházet z čistého upřímného srdce, člověk dostal možnost uvědomovat si sám sebe, rozumět tomu proč jsme tady, využívat daru svobodné vůle, víry a svědomí, aby lásku, city a smysl pro krásno mohl předávat dál. Tyto dary nemohly vzniknout evolucí náhodných vývojových změn koloběhu života z první bakterie, jak tomu věří nevěřící. Nepředstavitelná složitost programu řídícího aparátu buňky vylučuje jakoukoliv možnost náhodného vývoje.  To je v souladu se základním fyzikálním zákonem entropie, že všechno v přírodě, o co nikdo nepečuje, podléhá rozkladu. Podle dopisu lidstvu Stvořitele se jako každý jiný živý pozemský tvor, i člověk stal živým tvorem, živou duší“ (Bible 1.Mojžíšova 2:7 KB, NS). Člověk nemá nesmrtelnou duši, která po smrti opouští tělo. Člověk je duše stvořená k věčnému životu na zemi. Stvořený člověk nedostal dvě schopnosti. Úspěšně si vládnout sám sobě a rozlišovat co je pro pozemský věčný život dobré a co špatné.

Matematický pohled. Zdraví si můžeme představit jako bod na zdravotní ploše, který má dva průměty podobně jako komplexní čísla. Průmět bodu zdraví na vodorovnou materialistickou horizontálu znázorňuje hodnotu fyzického zdraví. Průmět na druhou kolmou duchovní vertikálu odpovídá duchovnímu zdraví. Zdravý člověk potřebuje obě složky. Tělesnou i duchovní. Horizontálu i vertikálu. Základem fyzického zdraví je zdravá životospráva. Duchovní zdraví závisí na pravidelném příjmu duchovní výživy. Základní podmínkou duchovního zdraví je pokojné myšlenkové i citové zažívání informací o původu člověka, o smyslu jeho existence a trvalé poznávání našeho Stvořitele. Na pozadí obrazu lásky k němu se podle toho musíme chovat, jednat a žít, pokud ho milujeme jako Otce svých dětí.

Aby mohl být člověk zdravý nejen tělesně a duševně, ale i duchovně, musí se podobně jako tělesný člověk nejdříve duchovně narodit. Pak musí duchovně růst, až do duchovní dospělosti. Duchovní potřeby do nás Stvořitel vložil již při stvoření k podobě obrazu svému jako nutnou podmínku duchovního zdraví.

Duchovní výživa duchovního člověka se v mnohém podobá výživě tělesné. I duchovní výživa, ať už v tištěné nebo v podobě kulturních a duchovních představení, může být zdravá a výživná, ale také duchovně nezdravá nebo zkažená. Aby se duchovní člověk mohl duchovně zdravě rozvíjet, potřebuje podobně jako malé dítě přijímat nejdříve základní poznání, duchovní „mléko“. Jakmile se člověk zbaví dětských duchovních rysů a duchovně vyroste, hluboce přemýšlí, uvažuje a rozjímá o našem Stvořiteli, podobně jako to dělal například apoštol Pavel - opakem meditace.

Tělesnou i duchovní podvýživou můžeme trpět i u bohatě prostřeného stolu. Jako nezdravá jídla vedou k civilizačním nemocem, tak i nezdravá duchovní výživa může podobně vést k duchovním nemocem. Pro ochranu tělesného zdraví potřebujeme vydávat fyzickou námahu. Pro ochranu duchovního zdraví potřebujeme posilovat svou víru duchovní námahou. Jinak se dostaví duchovní únava, necitlivé svědomí a duchovní nemoci. Zralý duchovní člověk rozeznává trojí duchovní nebezpečí.

Dobře rozumí nebezpečí snahy vládnout si sám a určovat co je pro člověk dobré a špatné. Určovat co je pro člověka dobré a co ne, je právo našeho Stvořitele. Svým prvním dětem to jejich milující Otec vysvětlil hned na začátku. V jejich vlastním zájmu jim zakázal překročit ochrannou bariéru, za kterou je prostor neslučitelný s věčným životem. Tato ochranná bariéra představovala zákaz ovoce „stromu poznání dobrého a špatného“. Svým postojem k tomuto zákazu tak lidé měli uznat právo jejich Otce na poslušnost. Poslušnost, ne ze strachu, z povinnosti nebo ze zvyku, ani ze sobecké lásky „něco za něco“, ale z nezištné lásky k němu jako k milujícímu rodiči. Jinak by každé konání časem zevšednělo a věčný život by časem ztratil smysl.

Pokud by lidé tento zákaz přestoupili, znamenalo by to, že si zvolili vlastní duchovní cestu, na které svého Otce už nepotřebují. Lidé by se tak ocitli v nebezpečném prostředí ohrožující věčný život. Jako kdyby domácí ovce utekly za ochrannou bariéru starostlivého pastýře do divoké přírody mezi vlky. Původní význam slova hřích je minutí se cílem. Věčný život člověka by se tak minul cílem. Lidé by byli hříšní a bez ochrany by časem zemřeli a museli by se vrátit do chemických prvků země, odkud byli vzati.

Duchovní člověk chápe, že věčný život neznamená automaticky nesmrtelnost. Když se v neviditelné vesmírné duchovní rodině objevili pozemští hmotní lidé, mohli se věčně radovat z toho, že nad nimi bdí jejich Otec. Nemuseli nikdy zemřít, pokud by ho neopustili a sami se neodpojili od jeho zdroje života. V Dopisu lidstvu proto nacházíme hlavní horizontální a vertikální zásadu věčného života: „Člověk bude žít nejen z chleba, ale z každého slova, které vychází Jehovovými ústy“ (Matouš 4:4 překlad NS).

Duchovní člověk rozumí třetí nejvážnější věci. Na scéně se objevil jeden z neviditelných mocných duchovních tvorů, stvořených již dříve, pověřený dohledem nad lidmi. Nesnažil se v sobě utlumit touhu po uctívání sebe. Naopak, tuto špatnou touhu rozvinul. Představoval si, jak budoucí vládu nad lidstvem podlým způsobem uchvátí pro sebe. K prvním lidem promluvil z duchovní sféry jakoby lidským hlasem a Stvořitele očernil jako lháře. Vyřkl smrtonosnou lež, že člověk Boha nepotřebuje: „Bůh ví“, že když zákaz neposlechnete, „nezemřete smrtí … a budete jako Bůh“ (1. Mojžíšova 3:4,5 Bible Kralická). To znamenalo, že když zákaz neposlechnete, nic se nestane. Boha už nebudete potřebovat, protože si budete sami svobodně rozhodovat, co je pro vás dobré a špatné jako Bůh. Místo smrti, kterou vidíte u zvířat, nezemřete, ale budete nesmrtelní jako Bůh. Bůh to ví, ale protože vás nemá rád, tak vám to zatajil.

Z původně věrného duchovního tvora se tak stal vražedný odpůrce a pomlouvač. Hebrejsky a řecky Satanas a Diabolos. Česky Satan a Ďábel. Tento neviditelný duchovní tvor nastražil past, do které se lidé nechali vlákat a zákaz přestoupili. Genialita této pomluvy, později dále rozvinutá jako nauka o nesmrtelné duši ovlivňuje všechna náboženství dodnes. A teď se vžijme do pocitů láskyplného milujícího Otce, Stvořitele. Před jeho očima se stalo něco bolestivého. Byl pomluven jako lhář a jeho svaté jméno bylo pošpiněno, znesvěceno před celým vesmírem.

Stvořitel začal okamžitě jednat a ihned připravil záchranný plán svého projektu se zemí a lidmi a očištění svého jména. Zahájil časově náročný symbolický soudní proces, jehož průběh nechal zapisovat do Dopisu lidstvu od začátku. Tento soudní proces dokáže, jestli má pravdu Satan se svou nabídkou „svobodného“ a „šťastného“ života nezávislého na Otci. Dopis byl dokončený v prvním století našeho letopočtu. Má přes 1000 stránek a je známý pod názvem Bible. Zde se dočteme, které svědky bude Bůh k soudu zvát a jak dojde k odhalení pravdy. Čteme tam předpovědi, v jakém pořadí se budou střídat světové mocnosti, do jakých konců lidstvo v dnešní době dospěje na své cestě nezávislosti a jak bude zdevastovaná země obnovena.

V den kdy se první lidé ocitli mimo zdroj života, byly geneticky zablokovány fyziologické mechanizmy věčného života. V lidském organizmu začala působit složka stárnutí. V první polovině života během bouřlivého vývoje organizmu se složka stárnutí téměř neuplatňuje. Ve druhé polovině života se fyzický vývoj člověka zpomaluje a konstantní složka stárnutí vrací člověka pomalu zpět dolů, do atomů prachu zemské půdy stejně jako u zvířat. Tak, jak bylo slíbeno. Nikoli nahoru do nebeských výšin, jak bylo zalháno. Viz Poznámka o znovuzrození.

První dva nevěrní lidé, živí tvorové neboli živé duše, tak museli zemřít takzvanou „druhou smrti“ ze které není návratu. Podle Bible „druhá smrt“ není chytře vymyšlený výdělečný zlatý důl věčných pekelných muk. Návrat k životu možný je, ale jen pro ty, kdo zemřeli kvůli dědičné vině našich prvních prarodičů první smrtí ve formě zápisu do „Knihy života“. Z první smrti je možné znovu opět ožít znovustvořením, vzkříšením k pozemskému životu podobným postupem, jakým byl stvořen první člověk. U Boha se proto neshromažďují nesmrtelné duše, ale pouze informační kopie zemřelých lidí, připravených ke vzkříšení. Vzkříšení lidé se pak budou moci setkávat se svými milovanými zemřelými, společně věčně uctívat Stvořitele. Tak, jak to Stvořitel původně naplánoval a pro radost z naděje slíbil ve svém Dopisu.

Duchovní člověk chápe, že první a „druhá smrt“ se v ničem neliší. Smrt je to vždy. Potíž je v tom, že kdo nebude nalezen v seznamu zemřelých v „Knize života“ první smrti, zůstane ve „druhé smrti“ mrtvý navždy. V přicházejícím novém světě bude první smrt, neboli všeobecný hrob lidstva, postupně vyprázdněn vzkříšením. Hřbitovy první smrti budou vyklizeny a první smrt přestane existovat. „Druhá smrt“ zde bude stále. Pokud v novém světě dál někdo zemře, pak již pouze „druhou smrtí“, která je vyhrazena rostlinám, zvířatům, a všem nepolepšitelným rušitelům pořádku mírumilovné Boží rodiny. „Druhá smrt“ nepálí ani nebolí. Mrtvému již nemůže ublížit. Nemůže nic cítit, protože je mrtvý. Bolí to, že je věčná…

Satan moc dobře ví, že člověk nemá nesmrtelnou duši, že člověk je stvořená živá duše, živý tvor. Z neviditelného pozadí inteligentně ovládá celý svět lidstva po celou dobu jeho existence. Nejen on, ale i další nevěrné duchovní bytosti, démoni se umí proměnit v „anděla světla“, aby dokázali, že život po smrti pokračuje. Jsou to oni, kdo stojí za nadpřirozenými optickými i zvukovými úkazy a přeludy, a za posmrtným strašením například na starých hradech a zámcích. To oni vydávají hlasy zemřelých. To oni připomínají informace o minulých životech, stojí za novodobými zázraky a zneužíváním dosud neprobádaných skrytých schopnosti lidského těla. To oni stojí za okultními projevy spiritismu, démonismu, esoterismu, genderizmu, za novodobým uzdravováním vírou a předpovídáním budoucnosti.

Duchovní člověk vnímá, jak tento mocný geniální, vychytralý vražedný „anděl světla“, „ten zlý“ a jeho démoni svádějí lidstvo na sebezničující cestu nevěřících Božím slibům, co plánuje a udělá se zemí. Pozornost většiny věřících od hlavního námětu Bible Satan odlákal nabízením zázraků a stovek různých náboženství, víry v posmrtný život v nebi s bohem, nirvánou, a strachu z pekelných muk. Lidem nabídl natolik nabouranou duchovní „vertikálu“, že mnoho „věřících“ nevidí nic závadného ani na evoluční teorii.

„Ten zlý“ umí omámit člověka. „Osvítit“ ho duchovní tmou. Tělesní Lidé se pak mohou domnívat, že je osvítil svatý duch. Většina věřících lidí je dnes duchovně nemocných. Nevědí, že byli obelháni podvodem o nesmrtelné duší a první tři kapitoly Dopisu lidstvu proto pokládají na rozdíl od Ježíše jen za legendu! „První kapitoly Bible nesmíte brát doslova, protože to je jen literární vyjádření tehdejší doby“, prohlásil kardinál Vlk. To je však lež.

Bible to je jako paralelní vesmír, do kterého lze proniknout „červí dírou“ jejích prvních kapitol. Tato „červí díra“, to je začátek červené nitě navazujících událostí, která se táhne celou knihou od první do poslední stránky. První kapitoly Bible je také možné přirovnat ke hřbetu knihy, který k sobě váže všechny ostatní stránky.

Ostatní věřící tvoří menšinu. Vědí, že v původním stvořitelském plánu se zemí se s žádným posmrtným životem nepočítalo. A v tom je právě ten největší problém upřímné pravé víry a duchovního zdraví. Mnozí „věřící“ lidé dokonce věří, že Satan není duchovní osoba. Nanejvýš jen koncentrované zlo v člověku. Mesiáš, Král vlády nebeského Božího království, je pro mnoho věřících jen jeden z proroků. Jiní „věřící“ věří, že ani Bůh není osoba, ale jen všeobecný vesmírný princip. Často říkají, „bůh mě osvítil“. Říkají, „já vlastně ani věřit nemusím, protože já vím. Vím, že bůh je ve mně, že je mou součástí, proto musím poznávat hlavně sebe, své ego“, jinak bych musel uznat, že bůh je osoba (Paul Brunton). Význam Bible tak poklesl až na úroveň jiných zajímavých knih. Tento duchovní výron víry je jistě chvályhodný, ale to je pouze začátek cesty prozření k duchovnímu zdraví a věčnému pozemskému životu místo dnešního pomalého umírání. Jak bylo již řečeno, cílem duchovního člověka není pomalé umírání, ale žít s touhou milovat Boha, uctívat ho z lásky k němu a žít věčně zde na zemi.

Protože Stvořitel člověka je osoba, má také i On své zvláštní jedinečné osobní jméno. Oba, Otec i Syn jsou osoby. Oba mají své osobní jméno. Univerzální síla, Boží duch jméno nemá. Stvořitel komunikuje s každým jednotlivým člověkem prostřednictvím duchovního kontaktu a modlitby, i když pro lidskou nedokonalost zatím jen skrze, prostředníka, svého Syna velekněze a Mesiáše, skrze Krista.

Pokorné lidi upřímně hledající Boha k sobě Bůh přitahuje a dává se jim poznat ve významu svého jména. To má jeho jméno opravdu tak velký význam? Jaké je tedy to jméno a jaký má význam? Stvořitel před svými věrnými ctiteli nemá žádné tajemství. Je možné se o tom přesvědčit na veřejně dostupných stránkách www.jw.org hrazených z dobrovolných darů, v roce 2024 s volbou 1087 jazyků!

Všechno to má jeden háček. Bible, jako Dopis lidstvu je sice nejrozšířenější, nejstarší a nejpřekládanější knihou na světě, ale její význam se před veřejností skrývá pod „pokličkou“ nánosu prachu kritických pomluv, polopravd a přehlížením červené nitě kontextu. Utkvělé představy o původu Bible jsou v rozporu s prohlášením pisatelů Bible, že oni sami nejsou autory, ale jen pisateli, a že je při psaní vedl skutečný autor, samotný Stvořitel svým duchem. Jeden z důkazů, že to není lidské dílo, je, že jejímu hlavnímu poselství nerozumí takoví tělesní lidé jako farizejští pokrytci, mocní intelektuálové, uznávané vědecké kapacity, ani teologičtí vzdělanci. Přes mnoho tisíc opisů a překladů a upalování odvážných překladatelů Bible s výtiskem Bible na krku politickými duchovními přestaviteli středověkého křesťanstva zůstalo její hlavní poselství nezměněno. Tyto překlady pro ně byly jako nebezpečné kacířské knihy, kterým laičtí věřící neměli co rozumět.

Stvořitel se postaral, aby se poselství Bible uchovalo do dnešní doby. Dokládají to tisíce nalezených opisů Bible a jejích částí. Například po objevu Kumránských svitků to potvrdily palcové titulky v tehdejších novinách. „Zklamání vědy“. „Nic nového“. „Nalezené opisy textů Bible souhlasí až na drobné gramatické odchylky“.

Pouze Bible obsahuje důkazy, proč můžeme očekávat brzký celosvětový zásah vlády Božího nebeského Království proti zlu na zemi a jeho konečné převzetí moci nad celou naší planetou. Tato vláda bude vládnout tisíc let a již nebude ničím ohrožena. Delegovaní spolupracovníci Království věnují mimořádné úsilí oznamování příchodu Království obyvatelům celé země. Konec špatnosti na zemi bude rychlý jako „tsunami“ tisíců, desetitisíců neviditelných duchovních bytostí, jež „spláchne“ z celé země původce nespravedlnosti a lidi „kteří ničí zemi“. To jsou ti, kdo nejsou pro Boží království, takzvaní „kozli“. „Ovce“, jsou pro Boží království a podporují jeho vládní program. Tito lidé budou převedeni na novou zemi.

Nedozírná cena Bible je v jejím návodu, co musí pro záchranu udělat každý z nás. Kam se postavit, aby nás to nesmetlo spolu s ostatními. Protože se tentokrát nejedná o vodu, „postavit se“ neznamená záchranu na kopci nebo na nějaké námořní nebo kosmické lodi. Záchrana spočívá v duchovní činnosti, která označí člověka pro přežití tak viditelně, jako zárubně dveří natřené beránčí krví při odchodu Izraelitů z egyptského otroctví.

K odvádění pozornosti od tohoto návodu k záchraně slouží také spiritizmus, démonizmus a vytlačování rodiny na okraj společnosti jako přežitek. Nebezpečné je také zneužívání daru uspokojující práce, která zabírá volný čas potřebný pro zdravý duchovní růst. Marné jsou také snahy zastavit šíření zprávy o příchodu Boží vlády pomluvami, dezinformacemi, strachem a pronásledováním dobrovolných spolupracovníků Království, jakož i zdůrazňováním jejich lidských chyb podobně jako u křesťanů v prvním století, označovaných již tehdy jako sekta.

Poznámka ke znovuzrození. Stvořitel již dávno svěřil vládu nebeského Království svému prvorozenému vzkříšenému neviditelnému Synu. Jeho připravovanou vládu nad zemí průběžně doplňuje jednotlivci z lidstva. Pouze za tímto účelem Stvořitel školí vybrané lidi jako spoluvládce vlády nebeského Království, aby vládli s Mesiášem z nebe a dokončili Boží záměr se zemí. Výběr členů vlády dosud stále probíhá. Bude brzy ukončen a „zapečetěn“. Toto je jediný význam znovuzrození, který neměl být nikdy použit. „Znovuzrození“ se zneužívá jako „důkaz“ spásy v nebi. To by pak ale nebylo na zemi komu vládnout a původní Boží záměr se zemí by neměl smysl. Tisíciletá vláda Božího Království začne vládnout krátkou celosvětovou selektivní armagedonskou bitvou proti lidským vládám neboli „dnem soudu“. Účelem armagedonského „dne soudu“ nebude zničení, ale záchrana lidstva a života na zemi.

Až skončí tisíciletá obnova země, milující Král a Velekněz, Boží syn, Mesiáš, česky Kristus, předá očištěnou zemi a dočasně svěřenou vládu království nad zemí zpět do rukou svého všemohoucího Otce. Soudní proces bude ukončen. Nevinní budou osvobozeni a viníci se po zásluze ocitnou ve „druhé smrti“ stejně jako Adam s Evou. Dál už nebude potřebný žádný další král, ani velekněz, ani jiný prostředník mezi člověkem a Bohem. Všechny biologické složky nutné pro věčný život budou obnoveny a složka stárnutí bude zablokována. Všichni lidé budou dobře poučeni o důležitosti lásky a důsledcích sobecké neposlušnosti Otce. Tehdy už budou všichni lidé stejně dokonalí jako Adam. Zřejmě budou opět hovořit se svým Otcem napřímo bez prostředníka jako v rajské zahradě Eden. Ohnutá „vertikála“ bude narovnaná. Modlitba „Otče náš“ o posvěcení, očištění Otcova jména a příchodu jeho Království bude vyslyšena. Kruh původního láskyplného Božího záměru se zemí a člověkem, se tak uzavře. Tak praví písmo a tak tomu rozumí duchovní člověk.

Více informací rubrika KONTAKT

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

David - Je to tak

Také to tak vnímám. Snažíme se starat o tělesné zdraví. Tomu se v nějaké formě věnujeme pravidelně každý den. O to víc bychom se měli starat o své duchovní zdraví. Tak si budujeme vztah ke Stvořiteli Jehovovi Bohu a máme vyhlídku na věčný život. Bib. kniha Titovi 1:2: "a je založena na naději na věčný život. Ten už dávno slíbil Bůh, který nemůže lhát." Stránky jw.org jsou výborné. Také doporučuji. Díky

Petr - dotaz

dopis lidstvu???

vv - zajímavé

Ten příměr s komplexními čísly je nadčasový