Jdi na obsah Jdi na menu
 


Duchovní zdraví

Zdraví je komplexní, tělesné a duchovní a úzce spolu souvisí. Duchovní zdraví je důležitější. Ve zdravém duchu zdravé tělo. 

Zdraví má dvě složky tělesnou a duchovní.

Následující informace jsou určeny upřímně věřícím lidem. Jsou převzaté výhradně ze Stvořitelského projektu se zemí v jeho Dopisu lidstvu. Základní myšlenka nádherného původního projektu se zemí a člověkem vychází z přání, aby veškeré konání lidí motivovala pravá láska k jejich Stvořiteli, jako k věrnému láskyplnému zdroji věčného života. Taková láska může vycházet pouze z čistého srdce. Protože pravou lásku nelze nařídit, ani zakázat, dostali jsme vědomí, dar svobodné vůle a svědomí a k tomu navíc fyzické i duchovní samoopravné schopnosti. Člověk je tudíž tvor vytvořený s láskou jako další, tentokrát hmotný člen nehmotné vesmírné rodiny. Člověk dostal takovou životní sílu, aby nikdy nemusel zemřít. To nemohlo vzniknout evolucí, ani jinou náhodou založenou na koloběhu života a smrti. Jako každý jiný pozemský živý tvor se člověk stal živou duší“ (Bible 1.Mojžíšova 2:7 NS).

Zdraví si můžeme představit jako bod na komplexní zdravotní ploše, který má dva průměty jako komplexní číslo. Horizontální materialistický a vertikální duchovní průmět. Složka horizontálního průmětu zdravého bodu reprezentuje fyzické zdraví. Hodnota vertikální složky na imaginární duchovní ose určuje míru duchovního zdraví. Základem fyzického zdraví je zdravá životospráva, základem duchovního zdraví je zájem přijímat pravdivé informace o původu člověka, smyslu věčného života a o jeho Stvořiteli, milujícího Otce svých dětí.

Aby člověk mohl být zdravý nejen tělesně a duševně, ale i duchovně, musí se podobně jako tělesný člověk nejdříve duchovně narodit, neboli musí se stát duchovním člověkem. Duchovní hodnoty jsou v člověku zakódované už od stvoření. Jde jen o to je objevit a dál rozvíjet. Duchovní výživa se v mnohém podobá tělesné výživě. I duchovní potraviny, ať už psané nebo jen vyslovené, mohou být zdravé a výživné, ale také nezdravé a zkažené. Aby člověk duchovně vyrostl a dospěl, potřebuje zdravé duchovní jídlo. Nejprve lehké dětské, později syté, výživné. Duchovní trávení, to je přemýšlení a rozjímání. Duchovní člověk také potřebuje duchovní rodinné společenské zázemí, a také aktivní duchovní pohyb, činnost, trénink. Duchovní pohyb, to je například procvičování duchovních svalů v boji za živou víru při překonávání námitek. Zdravá duchovní výživa plodí „ovoce ducha“ jako lásku, radost, pokoj, shovívavost, laskavost, dobrotu, víru, mírnost, sebeovládání.

Nezdravé duchovní pokrmy vedou k duchovním civilizačním nemocem. V důsledku nízkokalorického duchovního hladu to může být nejen duchovní únava a necitlivé svědomí, ale například i duchovní infarkt jako ztráta radosti z ochoty pomoci bližnímu ze srdce, nebo duchovní mrtvice, jako ztráta schopnosti a chuti logicky myslet a hledat důkazy pro pravou víru. Věřící člověk může sice stále věřit ve stvořitele, ale může také přestat věřit Stvořiteli. Na duchovní zdraví mají vliv tři málo známé skutečnosti.

Slíbený pozemský věčný život neznamená nesmrtelnost. Lidé byli vytvoření tak, aby nikdy nemuseli zemřít, ale od zdroje života se nikdy neměli odpojit dobrovolně. K rychlému odpojení většinou stačí nejíst. Vynechání důležitější složky výživy, duchovní výživy, působí na odpojení od života nepozorovaně a pomalu. Na první pohled to tak nevypadá, ale na duchovní podvýživu nakonec umírá nejen člověk, ale i celé národy a dokonce i celé civilizace. Výjimkou je nejstarší známý živý národ na světě, Židé. Izraelský národ dlouhou dobu přijímal duchovní výživu přímo ze zdroje, od Stvořitele člověka. Zásada Stvořitele člověka platná pro věčný život proto zní: „Člověk bude žít nejen z chleba, ale z každého výroku, který vychází Jehovovými ústy“ (Bible Matouš 4:4 překlad NS).

Druhá věc. Lidé nebyli stvořeni, aby umírali. Člověk však nebyl stvořen tak, aby si lidé mohli úspěšně vládnout sami sobě. Jinak dopadnou jako domácí ovce v divoké přírodě bez ochrany pastýře, nebo jako žáci, kteří si na základní škole zvolí sami za svého učitele jednoho z nich. Stvořitel to svým prvním lidem vysvětlil jako Otec svým milovaným dětem a hned na začátku je láskyplně usměrnil. V jejich vlastním zájmu jim zakázal opustit určitou bezpečnou zónu, za kterou je prostor neslučitelný s věčným životem. Bezpečná zóna představovala dodržení zákazu dotýkat se jednoho na pohled lákavého ovoce stromu dobrého a špatného. Nebezpečná zóna představovala přestoupení tohoto zákazu demonstrací volby vlastní nezávislé duchovní cesty ztrátou lásky a úcty k jejich Stvořiteli. Neuposlechnutí varování neznamenalo trest okamžité ztráty života, ale stárnutí a smrt v důsledku vědomého odpojení od zdroje života, podobně jako odpojení chytrého telefonu od nabíječky, které také nezpůsobí vybití telefonu okamžitě. Lidé by se pak museli vrátit místo slíbeného věčného života dolů, do atomů prachu zemské půdy, asi jako starý vybitý mobil, nikoli nahoru, do nebeských výšin s vyhlídkou na nesmrtelnost.

A teď ta třetí nejhroznější věc. Vzhledem k daru dokonale svobodné vůle se to v Boží rodině opravdu stalo. Na scéně se objevil jeden z neviditelných duchovních tvorů pověřený dohledem nad lidmi. Začal závidět Stvořiteli a jeho nejvyšší postavení nad lidmi zaujal místo něho sám. Lidem řekl, Bůh lže. Když zákaz neposlechnete, „nezemřete smrtí“ (Bible Kralická 1. Mojžíšova 3:4). Naopak, sami si budete rozhodovat, co je pro vás dobré a špatné a místo smrti budete žít dál jako On. Bůh to ví, ale vám to zatajil. Z původně věrného duchovního tvora se tak stal odpůrce a pomlouvač. Jeho titul, nikoli jeho jméno, je v překladu do hebrejštiny a do řečtiny Satanas a Diabolos.

První lidé se do této jeho rafinované pasti nechali chytit. Zákaz svévolně přestoupili a nakonec museli zemřít do takzvané „druhé smrti“ ze které není návratu. Všichni jejich potomci zdědili nedokonalost a „první smrt“. Kdo zemřel nevinně kvůli našim prarodičům do „první smrti“, může být po očistě země vzkříšen z mrtvých ke slíbenému novému pozemskému životu, kde už nikdy nebude žádné stárnutí ani nemoc. "První a druhá smrt" se fyzicky v ničem neliší. Smrt je to vždy. Rozdíl je pouze v tom, že kdo nebude nalezen v seznamu zemřelých do „první smrti“, v „Knize života“, zůstane mrtvý navždy. Až bude hrob lidstva „první smrti“ vzkříšením vyprázdněn, „první smrt“ přestane existovat a tím ztratí smysl všechna náboženství založená na posmrtném životě. Vlastně všechna náboženství, až na jedno, to pravé.

Satan tedy dobře ví, že člověk nemá nesmrtelnou duši, ale stal se stvořenou duší, živým tvorem, určeným k životu pouze na zemi. Protože se umí skvěle převlékat za anděla světla a celý svět dosud leží pod jeho mocí, podařilo se mu většinu věřících lidí odlákat pomocí zázraků na cestu posmrtného života, uložených informací o minulých životech, zakázaných hovorů s duchy zemřelých, či kontaktů s mimozemskými civilizacemi. Místo uctívání našeho Stvořitele lidmi, tak jak si to přeje, mnozí hledají boha v teologických, duchovních, ezoterických, či okultních vědách. Také ve vesmíru, v přírodě, nebo v člověku samotném, jakož i v lákavém duchovním růstu, například opakem rozjímání, meditací. Mylně se domnívají, že to je ta správná cesta k duchovnímu zdraví a duchovnímu bohatství.

Nyní je většina věřících lidí duchovně nemocná, protože jejich víra vychází z nesmrtelné duše. Nevědí, že byli obelháni podvodem, legendou, za kterou - na rozdíl od Ježíše - pokládají první kapitoly Dopisu lidstvu. Ostatní věřící vědí, že je to v rozporu s původním plánem našeho Stvořitele na věčný pozemský život. Věřící lidé se tak rozdělili na ty, kdo věří v boha po svém a na ty, kdo pevně věří slibu Boží osobní bytosti v jeho Dopisu lidstvu o věčném životě na zemi a podle toho se snaží chovat.

Zrekapitulujme si základní informace o pevném duchovním zdraví.

  1. Lidé nebyli stvořeni, aby umírali jako zvířata. Měli žít na zemi věčně bez umírání. Člověk je jedinečný tvor s vrozenou duchovní touhou po uctívání a věčném životě.
  2. Člověk má značně omezené schopnosti chápat vyšší nadlidské zákony. Lidstvo je proto na svém Stvořiteli životně závislé asi jako domácí ovečky na svém pastýři.
  3. Stvořitel vesmíru se nemění. Proto můžeme věřit jeho slibu, že ďábelskou nehoráznou lež odhalí a svůj původní plán se zemí a lidmi založený na vzájemné rodinné lásce dokončí. Současný svět nahradí novým světem, kde „první smrt“ už nikdy nebude. Víra v posmrtný život je dočasná a navždy ztratí smysl.
  4. Věřící lidé se dělí na ty, kdo věří v boha, a na ty, kdo věří Bohu. Končí dlouhé dějinné období náboženských, filosofických a politických šarvátek a nastupuje neúprosná stvořitelská realita.

V čem je tedy problém? Mnozí upřímní lidé věří v neosobního boha pevně, ale poněkud naivně. Říkají, já vlastně ani věřit nemusím, protože já vím. Vím, že bůh je ve mně. To je samozřejmě dobrý, nikoli však cíl, ale pouze začátek cesty ke skutečnému duchovnímu zdraví a k věčnému životu místo pomalého umírání. Takováto zavádějící lhostejnost není v souladu s přáním našeho Stvořitele. Stvořená bytost nebo předmět není jeho Stvořitelem, ani ho nemůže obsahovat, podobně jako nádoba nemůže být hrnčířem. Nese pouze jeho pečeť, obraz a účel, kterému má sloužit.

Má to ale háček. Dopis lidstvu přikrývá poklička kritického nánosu prachu pomluv a polopravd. To umožnil poněkud zakódovaný způsob jeho psaní. Bible je napsaná tak, aby výhodu neměli chytří, mocní, ani špičkově vzdělaní, ale především pokorní. Pouze pokorné lidi odvážně hledající Boha, náš Stvořitel duchovně uzdravuje a duchovně sytí tím, že se jim dává poznat ve významu svého jedinečného vlastního svatého osobního jména. Většinou potřebujeme, aby nám to někdo správně a upřímně vysvětlil. Opravdu si nepřejeme tu záhadnou pokličku nazvednout? Pomocí mohou být veřejné stránky jw.org, dnes už ve více než 1000 volitelných jazycích.

Pozemským občanem vlády nebeského Království založeného na rodinné úctě a lásce se může stát každý, kdo splní podmínky jeho občanství a odvážně mu vyjádří podporu. Odstranění starého světa přijde náhle jako „tsunami“ tisíců a desetitisíců duchovních bytostí Boží vlády, jež „spláchne“ z celé země nespravedlnost a zlé lidi, ale pozor, s nimi i ty, kteří nic špatného nedělali, podobně jako při potopě! Přesto bude tento zásah opět vysoce selektivní. Nedozírná cena Bible je v jejím návodu, co dobrého dělat, kam se postavit, obrazně „vstoupit do archy“, aby nás to „nesmetlo“ s ostatními. „Postavit se“ znamená získat označení podpory spolupráce s vládou Království, které bude zdaleka viditelné pro vykonavatele rozsudku nad starým světem. Podobné to bylo jako tehdy v Egyptě. Šlo o označení zárubní dveří krví beránka pro ochranu před desátou ranou při odchodu Izraelitů z Egypta.

Nyní je slíbený celosvětový osvobozující zásah Stvořitele velmi blízko. Odvádění pozornosti od tohoto návodu se proto věnuje mimořádné satanské úsilí všemi dostupnými dezinformačními, vědeckými i duchovními mediálními prostředky a širokým výběrem nezdravých duchovních potravin duchovenstva a politiků.

K pevnému duchovnímu zdraví patří nezlomná víra jako základ naděje, že pro zemřelé lidi to „první smrtí“ nekončí. Tato naděje spočívá v nádherném slibu našeho Stvořitele, že lidi zemřelé do „první smrti“ znovu oživí vzkříšením z mrtvých tam, kde už před tím žili. Na zemi, nikoli do nebe. Slíbil, že nejdřív očistí naší planetu a pak ve spolupráci se svou nebeskou vládou, doplněnou o pečlivě vybrané ochotně spolupracující zástupce z lidstva, bude provádět vzkříšení podobným způsobem, jakým stvořil prvního člověka. Lidé se postupně setkají nejen se svými milovanými zemřelými, ale i s významnými osobnostmi dějin a budou mít možnost žít s nimi zde, na zemi bez umírání v dokonalém tělesném i duchovním zdraví – věčně. Kruh původního láskyplného Božího záměru se zemí se tak uzavře.

Až pravda zvítězí nad lží, už tu nebude nikdo, kdo by lstivě přemlouval lidi k novému lákavému odpojení od zdroje života spoléháním sami na sebe. Krvavé dějiny lidstva budou navždy duchovním varováním, že nechat se dobrovolně vést za ruku svým milujícím Otcem, pastýřem, je pro zdravý život jeho dětí to nejlepší. Vlastně je to naopak. Ve zdravém duchu zdravé tělo.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Petr - dotaz

dopis lidstvu???

vv - zajímavé

Ten příměr s komplexními čísly je nadčasový