Jdi na obsah Jdi na menu
 


Projekt „Vzorové město zdraví ČR“ (VMZ) z r. 2008

(projekt zatím nelze realizovat z důvodu střetu zájmů.

Východiska

Tento projekt je výsledkem rozhodnutí výkonného výboru „Sdružení prevence civilizačních nemocí – SPCN“. Projekt je založen na vybudování Centra prevence  SPCN (CP) v obci a je ověřen patentovanou metodou "logického rámce".

 

Popis současného stavu

Vědci docházejí k celkem jednoznačnému závěru, že základní příčinou vzniku civilizačních nemocí je každodenní pravidelná konzumace průmyslově vyráběných potravin. Chybí základní osvěta o příčinách civilizačních nemocí bezprostředně navazujících na výživu. Navzdory rostoucím investicím, které přesahují ekonomické možnosti státu a snahám o zlepšení zdravotní péče, zdravých lidí nepřibývá. Přibývá naopak nemocných, a to trvale.

Vidíme klesající účinnost konvenční léčby u chronických nemocí a stoupající úmrtnost na vedlejší účinky léků přesahující v Evropě hranici 100 000 úmrtí za rok. Příčinou těchto úmrtí je také narůstající rezistence na antibiotika, a z toho vyplývající narůstající obavy pacientů. VMZ vychází vstříc požadavkům občanů na zlepšení informovanosti a možnosti lépe se rozhodovat o svém zdraví a šetřit prostředky na nákup stále dražších léků. Při dodržování ozdravných opatření SPCN v oblasti osobní prevence projekt umožňuje nastavení organizmu na úroveň blížící se k hranici, kde již civilizační nemoci nevznikají a tím šetří prostředky vynakládané na zdravotnictví. Projekt VMZ počítá se zavedením kvantifikačních a kvantifikačních předpokladů pro získání titulu „Vzorové město zdraví ČR“ v obci působnosti. Projekt má posílit zájem o osobní prevenci občanů, tj. takovou prevenci, která předchází lékařskou primární prevenci i preventivní medicínu a přitom je osobní věcí každého jednotlivce.

 

Cíle projektu a způsoby jejich dosažení

1)    Naším společným záměrem je snaha, aby obec nebo město ve kterém bude působit CP SPCN obdrželo titul „Vzorové město zdraví ČR“. To předpokládá zlepšit zdravotní stav jeho obyvatel tak, aby se náklady na zdravotní péči v jeho regionu snížily během pěti let minimálně o 10%.

2)    Vhodným odrazovým můstkem pro splnění našeho záměru je zřízení jednotných CP SPCN formou frančízy.

3)    Projekt zřízení CP dosáhne stanoveného cíle přímou odpovědností projektového týmu SPCN za:

a)     systém financování projektu

b)    systém řízení projektu

c)     vybudování a zprovoznění prostor CP

d)    komunikaci s organizacemi a projekty podobného poslání doma  i v zahraničí

4)    Logika a strategie projektu podrobněji. Je reálné, že pokud budou provedeny následující činnosti, které můžeme přímo ovlivnit:

- projednat a uzavřít smlouvy se sponzory

- vytvořit harmonogram prací a jeho pomocí řídit realizaci projektu

- určit, odsouhlasit a zavést systém kontroly nad čerpáním fin. prostředků

- navázat kontakty a uzavřít smlouvy s partnery na adaptaci prostor, na dodavatele prací a materiál

- adaptovat přidělené prostory

- vybavit  CP kancelářským nábytkem, technikou a pomůckami

- najmout a vyškolit 2 odborné asistenty CP

- zavést systém osvěty a seznamování veřejnosti obce s projektem VMZ

- připravit a naplnit zpětnovazebnou databázi pro tříletou srovnávací studii vývoje zdravotního stavu vzorku pacientů  a vzorku členů SPCN, která bude sledovat nákladovost na zdravotní péči ve spolupráci se smluvními lékaři

- vybrat a uzavřít smlouvu o obchodně technické spolupráci s vhodným partnerem

- uvést do provozu webové stránky CP

- uzavřít smlouvy o spolupráci se smluvními lékaři

- uzavřít smlouvy o spolupráci se smluvními lékárnami

- zřídit a provozovat sklad

- uzavřít smlouvy o dodávkách a místech odběru ekologických potravin a hnojiv, pro členy SPCN se slevou

 

Další text vypouštíme z důvodu ztráty aktuálnosti projektu.

.

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář